Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

SĄD REJONOWY W CHOJNICACH

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym RODO, a także ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019, poz. 125) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30, prezesi właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi (przetwarzanych nie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej) jest Prezes Sądu Rejonowego w Chojnicach albo Dyrektor Sądu Rejonowego w Chojnicach, każdy w zakresie realizowanych zadań i kompetencji.
 3. Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chojnicach urzędują w siedzibie Sądu w Chojnicach, przy ul. Młyńskiej 30.
 4. Dane kontaktowe administratorów danych, o których mowa w 2:
  Prezes Sądu Rejonowego w Chojnicach: telefon 52 395 28 00, adres e-mail: prezes@chojnice.sr.gov.pl
  Dyrektor Sądu Rejonowego w Chojnicach: telefon 52 395 27 85, adres e-mail:dyrektor@chojnice.sr.gov.pl
 5. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest Sąd Rejonowy w Chojnicach, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, urzędujący w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ul. Zamenhofa 7
 6. Dane kontaktowe Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku: tel. 59 842 83 25, adres e-mail: poczta@slupsk.so.gov.pl
 7. W zakresie danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chojnicach, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zadań z zakresu ochrony prawnej.
 8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Chojnicach: e-mail: iod@chojnice.sr.gov.pl
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c lub e RODO.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Chojnicach odbywa się
  w celu:
 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • zatrudnienia w sądzie,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • wykonywania zadań Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Chojnicach w ramach działalności administracyjnej.
11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów      prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.
12. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych poza postępowaniami sądowymi (przetwarzanych nie w ramach sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej) posiadają Państwo następujące prawa:
 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.
14. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
15.Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, chyba, że dotyczy to sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI

O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

SĄD REJONOWY W CHOJNICACH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30.
 2. W Sądzie powołany został Inspektor Ochrony Danych. adres: Sąd Rejonowy w Chojnicach, ul. Młyńska 30, 89–600 Chojnice e-mail: iodo@chojnice.sr.gov.pl
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji złożonego wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 9. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO
SĄD REJONOWY W CHOJNICACH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

• Sąd Rejonowy w Chojnicach dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

• Administratorem danych jest Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą: ul. Młyńska 30 89-600 Chojnice.

• Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony

Danych – kontakt: mail: iod@chojnice.sr.gov.pl

• Dane osobowe, w tym wizerunek osób przebywających na terenie budynku oraz w bezpośredniej okolicy budynku Sądu objętym monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

-art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

-Ustawa z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia.

• Zapisy monitoringu przechowywane są do 30 dni i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

• Posiada Pani/Pan prawo do:

˗  żądania dostępu do swoich danych osobowych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

- przetwarzania przy uwzględnieniu możliwości technicznych administratora;

˗  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

˗  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

• Przebywanie w granicach obszaru objętego monitoringiem wiąże się z możliwością rejestracji

wizerunku na powyższych zasadach.

 

ZARZĄDZENIE
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chojnicach
Nr 13/2019 z 5 kwietnia 2019 roku  w sprawie wprowadzenia
Regulaminu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym  w Chojnicach

 Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, z którym należy zapoznać wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Chojnicach.

§ 2

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone poprzez monitoring,  Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym
w
Chojnicach umieścić na stronie internetowej Sądu (www.chojnice.sr.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych).

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
W SĄDZIE REJONOWYM
W CHOJNICACH

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Sądu, reguły rejestracji
i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Administratorami urządzeń monitoringu wizyjnego jest Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego
w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30.

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego w Chojnicach. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie jest art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2018.23 z późn. zm.) oraz ustawa z 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia.

4. Infrastruktura Sądu Rejonowego w Chojnicach, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to:

 • teren wokół budynku Sądu przy ul. Młyńskiej 30 wraz z przylegającym parkingiem i bramą wjazdową,

 • wejścia do budynku Sądu,

 • klatki schodowe,

 • korytarze,

 • pokój numer 2 –Kasa,

 • pokój numer 10 - Biuro Obsługi Interesanta.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

7. System monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach składa się z:

 •  kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
 • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

 • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych

są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.

10. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z Sądem Rejonowym w Chojnicach oraz Administrator Systemu Informatycznego tutejszego Sądu.

11. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

12. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

13. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

14. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: korytarz na parterze przy sali rozpraw nr ……. w budynku przy ul. Młyńskiej 30 oraz przybliżony czas zdarzenia.

15. Administrator Systemu Informatycznego sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych, np.: kamery na korytarzu

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię.

16. Kopia przechowywana jest przez Oddział Administracyjny w zamkniętymi specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

17. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych, np.: kamera nr……;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

18. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

19. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

20. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej niniejszego sądu (adres www.chojnice.sr.gov.pl, zakładkaOchrona danych osobowych) w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-04
Publikacja w dniu:
2019-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d