Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu
Kasa
Biuro podawcze
Punkt informacyjny
Godziny przyjęć interesantów

 

 

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 1530-1800

 

Kasa

Kasa (pokój nr 2) czynna w dniach urzędowania w godzinach 800-1400a w ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach 800-1300 (przerwa w godzinach 1100 - 1120)

W kasie można nabyć znaki sądowe.

 

Biuro podawcze

Biuro podawcze (pokój nr 8) czynne jest w dniach urzędowania w godzinach 800 - 1530

 

Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt

Przyjmowanie interesantów w w Biurze Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 (przerwa w godzinach 1100 - 1120), a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godz. od 1530 do 1800

 

Godziny przyjęć interesantów:

Prezes Sądu Rejonowego
poniedziałek w godz. od 1300 do 1400 w pokoju 106.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316):

1.Pracownicy Biura Obsługi Interesanta pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

a)      tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej, tj.: imiona i nazwiska sędziów, asesorów sądowych oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego.
W postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto sygnaturę akt oskarżyciela publicznego. Z uwagi na ochronę moralności, bezpieczeństwa państwa
i porządku publicznego oraz ze względu na ochronę życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny, a szczególnie dobro małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem, należy odstąpić od podania na wokandzie imion i nazwisk stron lub uczestników postępowania nieprocesowego lub wezwanych osób. W takiej sytuacji podaje się wyłącznie ich inicjały lub nie zamieszcza się żadnych danych identyfikujących te osoby.

b)      o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

2. Udzielenie informacji, o których mowa w pkt 1  następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:

a)      sygnatury albo

b)      oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego
i przedmiotu sprawy.

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

4. Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane wyżej, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:

a)      gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;

b)      jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

5 . W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.

 

Zarządzenie nr 21/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach z 10 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad rejestracji i przekazywania spraw oraz pism wszczynających postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-13
Publikacja w dniu:
2019-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-13
Publikacja w dniu:
2019-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-30
Publikacja w dniu:
2019-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-17
Publikacja w dniu:
2018-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d